Gestione e Consulenza Servizi Informatici

 

Import

PRATICHE DOGANALI RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE

 release:  13.09.30

File

Destinazione

Dimensione

Versione

   Data


Pratiche doganali

DogeurIm.zip

Dogeur\Programmi

( 1.335 Kb)

13.09.30

30/09/13

Gestione Modelli di bolla

ModelImp.zip

Dogeur\Programmi

(  662 Kb)

12.03.30

30/03/12

Gestione Registri P.S.

TabPsIm.zip

Dogeur\Programmi

(    39  Kb)

09.04.30

30/04/09

Gestione dei Clienti

Clienti.zip

Dogeur\Programmi

(    52  Kb)

08.03.16

16/03/08

           

Struttura Tabelle doganali 

TabDog0.zip

Dogeur\Dati0

(    41  Kb)

 

07/03/12

DataBase principale

DoganaIM0.zip

Dogeur\Dati0

(    60  Kb)

 

19/02/12

Abbinamento stampe 

AbbPrtIM0.zip

Dogeur\Dati0

(    27  Kb)

 

17/10/09

DataBase dell'Operativo

Pratica0.zip

Dogeur\Dati0

(    46  Kb)

 

08/12/06

Tutti i 4 DataBase

Dati0.zip

Dogeur

(  296 Kb)

 

07/03/12

           

Informazioni su GECSI 

InfoGecsi.zip

Dogeur\Programmi

(     Kb)

 

03/07/13


 Esegui aggiornamento